Tiroid Ulstrasonografi

Tiroid bezi hastalığının ilk ve temel inceleme yöntemi ultrasonografidir. Bu yöntem İnvaziv bir işlem olmayıp, herhangi bir radyasyona maruz kalma da söz konusu değildir.

Boyunun ön kesiminde yüzeysel yerleşmiş bir organ olan tiroid bezi; ortalama 5x2x2 cm boyutlarındadır; hafif asimetri gösteren iki lob ve onları birleştiren ince bir istmusdan oluşur. Tiroid bezi hangi yöntemlerle incelenebilir?

İlk ve temel inceleme yöntemi ultrasonografidir. Fonksiyonel görüntüler sintigrafi ile elde edilir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemenin temel endikasyonları invaziv tiroid tümörlerinin çevre yapılarla ilişkisini, tiroid kanseri rekürrensini ve mediastinal guatrı saptamaktır. Diğer tanı yöntemleri nadiren kullanılır.

Ultrasonografi işlemi nasıl uygulanır?

İnceleme hasta sırtüstü yatarken enseye yerleştirilen bir yastıkla boyun ekstansiyona getirilerek yapılır. İnvaziv bir işlem olmayıp, herhangi bir radyasyona maruz kalma da söz konusu değildir.

Ultrasonografi işlemi hangi sorulara cevap verebilir?

Ultrasonografinin tiroid lezyonlarındaki başlıca yeri fizik muayene bulgularını kontrol etmektir. Cevaplanması istenen soru; gerçekte bir kitlenin olup olmadığı, varsa yerleşim yeri ve birlikte başka bir kitlenin olup olmadığıdır. Ultrasonografinin diğer endikasyonları biyopsi için kılavuzluk etmek, tiroid kanseri riski yüksek olan olguları kontrol etmek ve bilinen kanserli olgularda rekürrensi araştırmaktır.

Renkli Doppler ultrasonografinin katkısı nedir?

Bezin genel kanlanmasının veya saptanan fokal lezyonun kanlanmasının ortaya konulması tanı için önem taşımaktadır.

Tiroid nodülü ne demektir?

Benign tiroid nodülleri histolojik olarak ya kolloid nodül (adenamatöz nodül) ya da foliküler adenomdur. Kolloid nodül neoplazm değildir; tiroid dokusunun periyodik hiperplazisi ve gerilemesi sonucu ortaya çıkar. Genellikle birden fazla sayıdadır ve tiroid bezinin diffüz büyümesine neden olur. Solid nodüllerin çoğu foliküler adenomdur. Ultrasonografide iç yapılarının tiroid dokusuna benzemesi ile karakterizedir. Foliküler adenom ile foliküler karsinom ultrasonografi ile birbirinden ayrılamaz.

Ayırıcı tanı histolojik olarak yapılabilir. Tiroid bezinin palpasyonla normal olduğu olguların yarısında otopside nodül bulunmuştur. Ultrasonografi ile asemptomatik kadınların %35-45’inde nodül saptanmıştır. Buna karşılık tiroid kanseri popülasyonda %0.1 oranında görülür, tüm kanserlerin %1’inden azını oluşturur, tüm kanser ölümlerinin de %0.5’inden azından sorumludur.

Guatr ne demektir?

Guatr, difüz tiroid büyümesini tanımlayan genel bir terimdir. Büyümenin tiroid fonksiyonu ile bir ilişkisi yoktur. Tiroid bezi büyük boyutlara erişebilir. Boyut fizik muayene ile saptanır. Büyümenin ultrasonografi bulguları istmusun kalınlığının 3mm’yi aşması ve bezin ön yüzeylerinin dışarı doğru konveksitesinin artmasıdır. Multinodüler guatrda sebeb ya hormon sentezindeki bir defekt veya iyot eksikliğidir. Hastalık genellikle, diyetteki iyotun eksik olduğu bölgelerde, 50-70 yaşındaki kadınlarda sık görülür. Ultrasonografi ile bezin boyutlarının ölçülmesi, tedaviye verdiği cevabın kontrolü amacıyla yapılır.

Toksik guatr nedir?

Toksik diffüz guatr (Graves hastalığı, hipertiroidizmin en sık nedenidir. Tiroid büyümüştür, parankim homojendir, nodül yoktur. Renkli Doppler ultrasonongrafide belirgin vakülarite artışı görülür. Tiroidit nedir?

Akut süpüratif tiroidit, bezin nadir görülen bakteriyel enfeksiyonudur. Genellikle bezin bir kesimi tutulur. Tutulan bölgenin ekojenitesi düşer, abse gelişebilir. Subakut granülamatöz tiroidit (Quervain hastalığı), tutulan kesim şiş, ödemli ve ultrasonografide hipoekoiktir. Başlangıçta büyük ve ağrılı olan bez zamanla küçülür. Kronik lenfositik tiroiditde (Hashimato hastalığı), düzgün kenarlı büyümüş bez karakteristik olarak hipoekoiktir ve parankim yapısı kabalaşmıştır.

Klinik hipotiroidi olgularının %10-15’ini oluşturur. Tiroiditlerin radyolojik bulguları genellikle birbirine benzer, sonografik olarak tanınabilirler.

Ne zaman biyopsi yapılmalıdır?

Birçok tiroid karsinomu, renkli Doppler ultrasonografi ile saptanabilen merkezi veya çevresel kanlanma gösteren nodül şeklinde izlenir. Biyopsi yapmak için bu bulgular sintigrafi bulguları ile desteklenmelidir. Sonuç alabilmek için biyopsi işlemi mutlaka ultrasonografi eşliğinde gerçekleştirilmelidir. Tiroid nodüllerinin çok sık görülmesine karşın tiroid kanseri ve tiroid kanserinden ölüm çok nadirdir.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis