Anasayfa Kurumsal KALİTE YÖNETİMİ
Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Sağlıkta Kalite Standartları

KURULUŞ AMACI:

Kalite yönetim birimimiz, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’ kapsamında hastanemiz kurumsal hizmet yönetimi, hasta ve çalışan odaklı hizmetler, sağlık hizmetleri, destek hizmetler ve gösterge yönetimi uygulamalarının standardizasyon ve koordinasyonunun sağlanarak kalitenin yükseltilmesi amacıyla kurulmuştur.

Sağlıkta Kalite Standartları

Sağlıkta Kalite Standartları

Kalite Yönetim Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetmek,
 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,
 • Birim kalite çalışmalarının karar ve yürütme organı olarak çalışır ve kalite birimi Hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma usul ve esaslarına ilişkin prensipleri oluşturur. Hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda, kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak,
 • Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında tespit edilen uygunsuzluklara yönelik iyileştirme çalışmaları yönetmek,
 • Hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkları tespit etmek amacıyla 3 aylık periyotlarda yapılan bina turlarının koordinasyonunu sağlamak ve uygunsuzluklarına yönelik çalışmaları yönetmek,

İntranet & Döküman Yönetimi: Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Kalite Ve Akreditasyon Daire Başkanlığı ‘’Sağlıkta Kalite Standartları Kapsamında, Kurumsal Hizmet Yönetimi, Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetler ve Gösterge Yönetimi bölümlerinde oluşturulan dokümanlar Özel Ortadoğu Hastanesi İntranet Ağı’nda yayınlanmaktadır.

İntranet & Online Bildirimler: Sağlıkta kalite standartları kapsamında çalışan, hasta dilek-öneri ve şikâyet bildirimleri online yapılmaktadır.

Hasta Güvenliği Uygulamaları

Hasta Güvenliği; sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır. Özel Ortadoğu Hastanesi’nde, süreçlerdeki hataların hastaya ulaşmadan önce tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlamak amacıyla; altyapı kurulumu, tesis denetimleri, ölçme değerlendirmeler, analiz çalışmaları, iyileştirmeler ve eğitimle ilgili çalışmalar düzenli olarak yapılmaktadır. Hasta güvenliğiyle ilgili aşağıdaki temel konularda çalışmalar sürdürülmektedir:

 • Hastanın tanı ve tedavi süreçlerinin her aşamasından önce hasta kimliğinin doğrulanması,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamaların sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,

Hasta Kimlik Doğrulaması

Hastanın tanı ve tedavi amacıyla hastaneye başvurduğu andan hastaneden ayrılışına kadar geçen tüm süreçlerde (herhangi bir test veya işlem öncesi, ilaç ve kan/kan ürünü uygulamadan önce, hasta transferi sırasında gibi) hasta kimliği hastayla aktif iletişim metodu ile (hasta adı –soyadı-hastanın doğum tarihi (gün/ay/yıl) teyit edilerek hasta kimliği doğrulanır.

Yatışı yapılan her hastada beyaz, alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli barkotlu bileklik kullanılır. Hasta kimlik barkodunda protokol numarası, hastanın adı soyadı, doğum tarihi (gün,ay,yıl) parametreleri yer alır.

Yenidoğan Bebeklerde:

Doğum sırasında kız bebeklere pembe erkek bebeklere mavi renkli aynı seri numaralı anne bebek bilekliği kullanılır. Annedeki beyaz bileklik bebeğin cinsiyetine göre belirlenen bileklik ile doğum sırasında değiştirilir. Bebeğin bilekliğinde annenin adı soyadı, bebeğin doğum tarihi (gün,ay,yıl) bilgileri ve annenin protokol numarası bulunur.

Ayaktan Hastalarda:

Hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resimli ve resmi belgelerle kimlik bilgileri kontrolü yapılarak, hastayla aktif iletişim metodu ile hasta adı soyadı, doğum tarihi gün/ay/yıl teyid ettirilerek hasta kimliği doğrulanır.

İlaç Güvneliği Uygulamaları

Doğru Hasta: İlaç uygulamadan önce mutlaka hasta kimlik doğrulaması yapılır. Hastanın kimlik bilgileri kontrolü; hasta ile aktif iletişim metodu kullanılarak hastaya ad-soyad ve doğum tarihi teyit ettirilerek ve kol bandı üzerinden de ad-soyad ve doğum tarihi gün/ay/yıl protokol numarası kontrol edilerek yapılır.

Doğru İlaç: İlaç uygulamalarından önce, hekim isteminde yazan ilaç ile uygulanan ilacın aynı olması için gerekli kontroller yapılır.

Doğru Zaman & Doğru Doz & Doğru Yol & Doğru Teknik: İlaç uygulamalarından önce, hekim isteminde yazan ilacın doğru zamanda, doğru dozda, doğru yoldan ve doğru teknik ile uygulaması yapılır.

Doğru Miad: İlaç uygulamalarından önce ilaçların son kullanma tarihleri kontrol edilir.

Doğru Yaklaşım ve Bilgilendirme: İlaç uygulamaları öncesi hasta ve hasta yakınına; ilacın adı, ne için verildiği ve yan etkileri hakkında bilgi verilir. Hastaya tavır ve davranış olarak, empati kurarak ve etik bir şekilde yaklaşımda bulunulur. Hemşire tüm ilaç uygulamalarından önce ve sonrasında el hijyeni talimatına uygun olarak yıkar.

Doğru Kayıt: Hasta tedavisinin devamlılığı ve güvenliği için tüm ilaç uygulamaları sonrasında hasta dosyasına kaydedilir.

Doğru Etki: İlaç hastaya verilmeden önce ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimleri ve açlık/tokluk kriterlerinin kontrol edilir. Hemşire tarafından, ilaç uygulama sonrasında, ilacın hasta üzerindeki etkileri ve ilacın yan etkileri yönünden hasta takip edilir.

Güvenli Cerrahi Uygulamaları

 • Hekim tarafından hastaya hangi operasyon/işlemin yapılması gerektiği, hastanın durumu, önerilen tedavi, potansiyel yararlar ve riskler, olası diğer seçenekler, başarı olasılığı, iyileşme ile ilgili olası sorunlar, tedavi olmamanın olası sonuçları hakkında hastanın anlayacağı dilde sözel bilgilendirme yapılır ve hastadan yazılı onay alınır.
 • Cerrah tarafından, cerrahi operasyondan 1 gece önce veya sabahı, hastayı da sürece dahil ederek, silinmeyen işaretleme kalemi ile operasyon/işlem yapılacak olan seviye/giriş yeri/taraf/tek organ/bölge hastanın katılımıyla hastanın kimlik doğrulaması ve ameliyat bölgesi teyit ettirilerek doğrulama yapılır ve bölge (doğru hasta/doğru ameliyat) işaretlenir.
 • Hekim tarafından ilave olarak hasta dosyasında yer alan ilgili form üzerinde operasyon/işlem yapılacak olan seviye/giriş yeri/taraf/tek organ işaretlemesi yapılır ve onaylanır.
 • Hemşire, ameliyat öncesi gerekli hasta hazırlığını yapar ve güvenli cerrahi kontrol listesi üzerinde işaretler. Tüm hazırlık süreci hasta/ailesi ile işbirliği içinde hastaya ad-soyad ve doğum tarihi teyit ettirilerek, hasta kol bandı ve dokümanlar üzerinden ise ad-soyad ve protokol numarası kontrol edilerek yapılır.
 • Ameliyat günü, hasta ameliyathaneye hangi hastanın istendiğinin belirtildiği form ile istenir.
 • Ameliyathaneye hastanın kabulü sırasında hemşire ve hastayı karşılayan anestezi teknikeri hastayı karşılıklı teslim alır-verir. Teslim sırasında hastanın kendisinin de katılımıyla ad-soyad ve doğum tarihi gün/ay/yıl, yapılacak ameliyat teyit ettirilerek hasta kol bandı ve dokümanlar üzerinden ise ad-soyad ,doğum tarihi gün/ay/yıl ve protokol numarası kontrol ederek teslim süreci gerçekleştirilir. Bilinci kapalı, pediatrik hasta veya zihinsel engelli hastalarda da hasta yakınının teslim aşamasındaki kimlik doğrulama sürecine dahil edilmesi sağlanır.
 • Ameliyat odasında güvenli cerrahi kontrol prosedürü doğrultusunda cerrah cilt veya ameliyat kesisini yapmadan hemen önce, süreç sorumlusu ameliyathanedeki herkesin durmasını ister ve sözlü olarak hastanın kimlik bilgilerini (hasta ad-soyad, hasta doğum tarihi, hasta protokol numarası), gerçekleştirilecek ameliyatı, ameliyat bölgesini ve uygun görülen durumlarda hastanın pozisyonunu teyit eder. Herkesin fikir birliğinde olduğundan emin olunduktan sonra işleme başlanır.

Kan / Kan Ürünü Transfüzyonu Uygulamaları

 • Kan/kan ürünü transfüzyonu gereksinimini belirledikten sonra hekim tarafından hastaya gerekli bilgilendirme yapılır ve hastanın yazılı onayı alınır.
 • Kan/kan ürünü Transfüzyon Merkezi’nden çıkmadan önce gerekli kontroller yapılır ve ilgili form doldurulur.
 • Bölüme gelmiş olan kan hastaya takılmadan önce gerekli kontroller yapılır ve ilgili form doldurulur.
 • Kan/kan ürünü transfüzyonuna başlamadan önce; 2 hemşire tarafından kan-kan ürünü etiketinden (bileşenin adı, ürünün ISBT nosu, hizmet biriminin adı, ABO kan grubu, rh D grubu, alınma ve son kullanma tarihi, mikrobiyoloji test sonuçları, depolama sıcaklığı, antikoagülan ve ek solüsyonların ismi, bileşimi ve hacmi) ilgili form üzerindeki bilgiler ile karşılaştırılır. Cross sonucu, kan grubu ve hasta kimlik bilgileri kontrolü yapılır.
 • Hasta kimlik bilgilerinin kontrolü hasta odasında, hastayı da sürece dahil ederek, kendisine ad-soyad ve doğum tarihi (gün,ay,yıl) teyit ettirilerek ve kol bandı üzerinden ad-soyad, doğum tarihi gün/ay/yıl ve protokol numarası kontrol edilerek yapılır, ayrıca kan/kan ürünü üzerindeki etiket bilgileri ile karşılaştırılır.
 • Eller standartlar doğrultusunda yıkanır ve transfüzyona başlamadan önce, hastanın vital bulguları ölçülür.
 • Transfüzyonun ilk 15 dakikasında hasta reaksiyonlar açısından hemşire tarafından gözlemlenir. Transfüzyon süresince de her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları ölçülür.
 • Transfüzyon boyunca ve sonrasında hasta transfüzyon reaksiyonu yönünden takip edilir.

Düşmelerin Önlenmesi Uygulamaları

 • Hemşirelerimiz tarafından yatan her hastaya düşme riski değerlendirmesi yapılır.
 • Hasta, hasta yakını ve refakatçilere düşme önleme konusunda eğitim verilir ve düşmelere yönelik temel önlemler alınır.
 • Oda içerisinde yeterli aydınlatma ve ıslak zeminlerin kontrolü sağlanır.
 • Hemşire çağrı zili, telefon ve gerekli diğer malzemeler hastanın ulaşabileceği uzaklığa yerleştirilir.
 • Hasta yataklarının üst boardları kalkık, tekerleri kilitli ve en düşük seviyede konumlandırılır.
 • Hasta odalarında takılma riski yaratacak gereksiz eşya (kablo gibi) bulundurulmaz.
 • Hastaların ihtiyaçları halinde kullanması için yatak başı ve WC hemşire çağrı cihazlarını kullanımı hakkında bilgilendirilir.
 • Yerler silindiğinde, ıslak/kaygan olan bölgeye temizlik çalışanları tarafından uyarı levhası konulur.
 • Kaygan tabanlı veya yüksek topuklu terlik kullanımının engellenerek hastane tarafından verilen güvenli terliklerin kullanımın sağlanır.
 • Hastaya tuvalete giderken, yanında eşlik etmek için öneride bulunulur.
 • Gerekli destek ürünler (walker, sandalye gibi) kullanılması sağlanır.
 • Transfer sırasında tekerlekli sandalye / sedye gibi uygun taşıma aracı kullanılır.
 • 0–3 yaş arası bebekler için ayrılan korumalı yatak/ baby code (bebek yatağı) kullanılır.
 • Yüksek düşme riskli hastalarda yüksek risk önlemleri alınır, hasta yatak başına belirteç olarak dört yapraklı yonca figürü asılır. Hasta ve yakınına figür ve önlemlerle ilgili bilgilendirme yapılır.

Bası Yarasını Önleme Uygulamları

 • Hemşirelerimiz tarafından tüm hastalar deri bütünlüğünün bozulması (bası yarası) riski yönünden değerlendirilir.
 • Hasta/yakınlarına bası yarası bakımı ve uygulamaları hakkında eğitim verilir.
 • Hasta mobil ise; hastanın hareket etmesi sağlanır. (yürüyüş, egzersiz gibi)
 • Hasta immobil ise; 2 saatte bir pozisyon verilerek basınç bölgeleri desteklenerek havalı yatak kullanılır.
 • Deri bütünlüğünün korunması için cildin temiz ve kuru kalması sağlanır.
 • Hastanın diyeti protein, albümin, C vitamini ve sıvı yetersizliği gibi durumlarda desteklenir.
 • Hemşirelere bası yarasını önleme, değerlendirme ve bakımı konularında eğitim verilir.

Ağrı Kontrolü Uygulamaları

 • Hastalara, sağlık çalışanı tarafından ağrı yönetimi ve ağrısı olduğunda hemşireye haber vermesi konusunda eğitim verilir.
 • Her hasta ilk geldiğinde ve periyodik olarak ağrının yeri, şiddeti, sıklığı, niteliği, etkileyen faktörler ve hedeflenen ağrı düzeyi yönünden değerlendirilir.
 • Hekim ve hemşireler, hastaların ağrı şikâyeti olması durumunda hızla müdahale ederek en üst seviyede hasta konforunu sağlamayı hedefler.
 • Ağrı tedavisi multidisiplinerdir ve sağlık bakım ekibi hastanın bireysel olarak ağrısının tanılanması, tedavinin planlanması, girişimler ve ağrının hafifletilerek değerlendirilmesinde birlikte hareket eder.
 • Ağrı değerlendirme ve bakım sürecinde görev alan sağlık çalışanlara, ağrının değerlendirilmesi ve tedavisinde izlenecek yöntemler hakkında gerekli eğitimler verilir.
 • Yatan tüm hasta/hasta yakınları ağrı semptomları, ağrı tanılama yöntemi ve ağrı yönetimi konusunda bilgilendirilir.

Enfeksiyonların Önlenmesi

 • Tüm çalışanlar hem hastayı hem de kendilerini korumak için hastaya ve kullandıkları eşyalara temastan önce ve sonra ellerini yıkar/el dezenfeksiyonunu sağlar.
 • Tüm çalışanlar hem hastayı hem de kendilerini korumak için gerekli durumlarda standartlara uygun olarak koruyucu ekipmanlarını giyer.
 • Enfeksiyonu olan hastalar enfeksiyon kontrol hekimi tarafından takip edilir.
 • Her hasta taburculuğundan sonra oda standartlara uygun olarak temizlenir.
 • Gerekli durumlarda, standartlarla belirlenmiş izolasyon önlemleri alınır.
 • Hasta odalarında kullanılan tekstillerin standartlara uygun olarak değişimi ve temizliği ağlanır.
 • Tüm çalışanlara enfeksiyonları önleme ve kontrolü ile ilgili eğitim verilir.
 • Kurum içi denetim sistemi ile süreçlerin işlerliği takip edilir.

Doğru ve Yeterli İletişim & Bilgilendirme

 • Hastane içinde uygulanacak tüm işlemler öncesi sizleri ilgili çalışanlar bilgilendirir.
 • Size yapılacak ameliyat/cerrahi girişim/riskli işlemler öncesi mutlaka sözlü ve yazılı onayınız alınır.
 • Sormak istediğiniz tüm sorularınızı rahatlıkla hekim/hemşirenize sorabilirsiniz.
 • Size yapılan tüm uygulamalar sağlık dosyanıza kaydedilir.
 • Taburculuğunuz sırasında, hekim/hemşireniz tarafından, evde bakımınızla ilgili gerekli bilgilendirme yapılır ve yazılı olarak size teslim edilir.

Bilgi Gizliliği & Mahremiyet

 • Tıbbi bilgileriniz sadece, sürecinize dahil olan sağlık çalışanları tarafından ulaşılabilir durumdadır.
 • Tetkik sonuçlarınız sadece size veya sizin onayınızla izin verdiğiniz kişiler ile paylaşılır.
 • Çalışanlar tarafından tıbbi bilgilerin, çalışma süreci dışında, konuşulması kesinlikle yasaktır.

Hastanemizde Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Uygulamalar

 • Çalışanlarımız sağlık tarama programı çerçevesinde takip edilir, gerekli aşılamaları yapılır
 • Riskli alanlarda çalışmakta olan personellerimizin düzenli aralıklarla rutin sağlık taramaları yapılır ve gereken koruyucu önlemler alınır.
 • Delici-kesici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları temas bildirimlerinde enfeksiyon kontrol ekibi tarafından personeller bulaşıcı hastalıklar yönünden takibe alınır.
 • Personellerin şiddete maruz kalma durumlarına yönelik hastanemizde beyaz kod süreci başlatılır.

Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları

Özel Ortadoğu Hastanesi’nde, hastane enfeksiyonlarını saptamak, enfeksiyonların ulusal-uluslararası kabul edilebilir sınırlarda olmasını sağlamak, hastane enfeksiyonları ile ilgili sorunları tespit ederek çözüm önerilerini üretmek amacıyla Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurulmuş olup çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Bu komite aracılığı ile aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir:

 • Sürveyans çalışmaları
 • Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi uygulamaları
 • İzolasyon önlemleri
 • El hijyeninin arttırılması yönelik çalışmalar
 • Hastane temizliği
 • Sürekli eğitim faaliyetleri

Hastanemizde Faaliyet Gösteren Komiteler

Sağlıkta Kalite Standartları çalışmaları kapsamında kurulmuş olan komiteler sürekli iyileştirmelerin sürdürülebilmesi amacıyla Özel Ortadoğu Hastanesi’nde hekim, hemşire ve ilgili tüm çalışanların katılımı ile kurulmuş olan komiteler belirli aralıklarla toplanarak kendi alanlarındaki konularda düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktadırlar.

Komiteler:

 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Eğitim Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Kan-Kan Ürünleri Transfüzyonu Komitesi Radyasyon Güvenliği Komitesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Antibiyotik Duyarlılık Test Sonuçlarının Kısıtlı Bildirimine Yönelik Uygulamalarımız

Hastalarda gelişmiş olan enfeksiyonların tedavisinde dar spektrumlu daha az toksik antibiyotiklerin kullanılarak antibiyotik direnç mekanizmalarının gelişmesini önlemek amaçlı yürütülen uygulamalardır.

Cerrahi Profilaksi Uygulamalarımız

Hastanemizde yapılacak cerrahi operasyonlar öncesinde en son bilimsel veriler ışığında hazırlanan hangi branşta hangi antibiyotiklere kullanılması gerektiğine dair cerrahi profilaksi rehberine uyulmaktadır.

Örnek Uygulamalarımız

Hastalarımızın transferi sırasında acil tıbbi müdahale gerektiğinde hasta sedye asansörlerinde kullanılacak tıbbi müdahale ekipmanlarımız bulunmaktadır.

Görme ve işitme engelli hastalarımıza yönelik asansör içi kat ve birim yönlendirme levhalarımız üzerinde Braille alfabesi (görme engelli alfabesi) ve sesli uyarı sistemimiz bulunmaktadır.

Görme engelli hastalarımıza yönelik olarak Braille alfabesi ( görme engelliler alfabesi) ile hazırlanan hastane bilgi rehberi karşılama yönlendirme birimimizde hastalarımıza sunulmaktadır.

Engelli hastalarımıza yönelik ulaşımı kolaylaştıracak hastane içi rampalarımız mevcuttur.

Engelli hastalarımıza yönelik ulaşımı kolaylaştıracak hastane giriş rampalarımız mevcuttur.

İzolasyon yöntemleri ve koruyucu önlemler bilgilendirme tablosu (sağlık çalışanlarına yönelik) klinik tedavi alanlarında farkındalığı arttırmak amaçlı olarak yerleştirilmiştir.

Sağlıkta Kalite Standartları Kapsamında Hazırlanan Dökümanlar

Kurumsal Hizmetler

Kurumsal Yapı:

 • Özel Ortadoğu Hastanesi Organizasyon Yapısı
 • Organizasyon Şeması

Kalite Yönetimi:

 • Kalite Yönetim Sistemi Yapısı
 • Kalite Yönetim Sistemi İşleyiş Prosedürü
 • Düzeltici-Önleyici Faaliyet Prosedürü
 • Sağlıkta Kalite Standartları Özdeğerlendirme Prosedürü
 • Sağlıkta Kalite Standartları Özdeğerlendirme Planı
 • 2016 Kalite Hedefleri Planı
 • 2016 Yılı Özdeğerlendirme Planı

Hasta Güvenliği Komitesi ve Faaliyetleri:

 • Hasta Güvenliği Komitesi Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 • Hasta Güvenliği Komitesi Eğitim Planı
 • Hasta Güvenliği Komitesi Faaliyet Toplantıları

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi ve Faaliyetleri:

 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Eğitim Planı Çalışan Güvenliği Komitesi Faaliyet Toplantıları

Eğitim Komitesi ve Faaliyetleri:

 • Eğitim Komitesi Oluşumu, Görev, Yetki Ve Sorumluluklar Eğitim Komitesi Faaliyet Toplantıları
 • Eğitim Komitesi Eğitim Faaliyet Planı
 • Sağlıkta Kalite Standartları Eğitim Planı
 • Eğitim Komitesi Hizmetiçi Eğitim Planı
 • Uyum Eğitimi Planı
 • Hastalara Yönelik Eğitimler
 • Anne Sütü Ve Emzirme Danışmanlı Hizmetiçi Eğitim Planı
 • Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi Eğitim Planı
 • Hekim Hizmetiçi Eğitim Planı

Tesis Güvenliği Komitesi ve Faaliyetleri:

 • Tesis Güvenliği Komitesi Oluşumu, Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
 • Tesis Güvenliği Komitesi Eğitim Faaliyet Planı
 • Tesis Güvenliği Komitesi Faaliyet Toplantıları

Kan-Kan Ürünleri Transfüzyonu Komitesi ve Faaliyetleri:

 • Kan-Kan Ürünleri Trasfüzyonu Komitesi Oluşumu, Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
 • Kan-Kan Ürünleri Transfüzyon Komitesi Faaliyet Toplantıları

Radyasyon Güvenliği Komitesi ve Faaliyetleri:

 • Radyasyon Güvenliği Komitesi Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi Faaliyet Toplantıları
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi Eğitim Faaliyet Planı

Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Faaliyetleri:

 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi Faaliyet Toplantıları
 • Enfeksiyonların Önlenmesi Eğitim Faaliyet Planı
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi Yıllık Uygulama Planı

Gösterge Yönetimi

Amaç:

Hastanemizde kalitenin sürekli geliştirilmesi için hizmet süreçlerinin ve elde edilen sonuçların sürekli ve sistematik bir şekilde izlenmesi, hizmetin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.

Göstergelerin izlenmesi, Gösterge yönetim Prosedürü bölüm bazlı göstergeler

Kalite Yönetimi Göstergeleri

 • Döf Sonuçlandırma Oranı
 • Döf Sonuçlandırma Oranı Veri Analiz Formu

Acil Durum Yönetimi Göstergeleri

 • Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı
 • Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı
 • Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı
 • Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi
 • Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi 3 Aylık Veri Analiz Formu

Eğitim Yönetimi Göstergeleri

 • Personelin Eğitimlere Katılma Oranı
 • Personelin Eğitimlere Katılma Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranları
 • Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu

Hasta Deneyimi Göstergeleri

 • Acil Servis Hasta Memnuniyet Oranı
 • Acil Servis Hasta Memnuniyet Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranı
 • Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Yatan Hasta Memnuniyet Oranı
 • Yatan Hasta Memnuniyet Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu

Sağlıklı Çalışma Yaşamı Göstergeleri

 • Çalışan Memnuniyet Oranı
 • Çalışan Memnuniyet Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı
 • Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı
 • Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Kesici Delici Alet Yaralanma Oranı
 • Kesici Delici Alet Yaralanma Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Personel Devir Hızı
 • Personel Devir Hızı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı
 • Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı
 • Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı
 • Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu

Hasta Bakımı Göstergeleri

 • Düşen Hasta Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Post Operatif Solunum Yetmezliği Oranı
 • Post Operatif Solunum Yetmezliği Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu

İlaç Yönetimi Göstergeleri

 • İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı
 • İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı 3 Aylık Veri Analiz Formu

Enfeksiyonların Önlenmesi Göstergeleri

 • El Hijyeni Uyumu
 • El Hijyeni Uyumu 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Santral Venöz İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu
 • Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu
 • Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Ventilatör İlişkili Pnömoni Ventilatörilişkili Olay
 • Ventilatör İlişkili Pnömoni Ventilatör İlişkili Olay 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Umblikal Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu
 • Umblikal Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı
 • Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı
 • Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu

Transfüzyon Hizmetleri Göstergeleri

 • İmha Edilen Kan Miktarı
 • İmha Edilen Kan Miktarı 3aylık Veri Analiz Formu

Radyasyon Güvenliği Göstergeleri

 • Kontrast Madde İle Çekilen Tomografi Oranı
 • Kontrast Madde İle Çekilen Tomografi Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Tekrar Çekim Sayısı
 • Tekrar Çekim Sayısı 3 Aylık Veri Analiz Formu

Acil Servis Göstergeleri

 • Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı
 • Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Acil Serviste Ortalama Müşahade Süresi
 • Acil Serviste Ortalama Müşahade Süresi 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi
 • Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Hasta Sevk Oranı
 • Hasta Sevk Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu

Ameliyathane Göstergeleri

 • Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranları
 • Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı
 • Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu

Yoğun Bakım Ünitesi Göstergeleri

 • Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı
 • Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı
 • Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı
 • Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Göstergeleri

 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Mortalite Oranı
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Mortalite Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu

Doğum Hizmetleri Göstergeleri

 • Sezaryen Oranı
 • Sezaryen Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı
 • Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu Profilaksisinin Uygulanma Oranı
 • Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu Profilaksisinin Uygulanma Oranı Veri Analiz Formu
 • Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı
 • Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı
 • Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Göstergeleri

 • Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı
 • Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Kaybolan Numune Oranı
 • Kaybolan Numune Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
 • Kan Kül.Kontaminasyon Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
 • İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
 • İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı 3 Aylık Veri Analiz Formu
 • Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
 • Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı 3
 • Aylık Veri Analiz Formu

Bilgi Yönetim Sistemi Göstergeleri

 • Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi
 • HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Göstergeleri

 • Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı
 • Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı 3 Aylık Veri Analiz Formu
Online İşlemler